ZAWIADOMIENIE Klub Strzelecki Kraków Valley Golf informuje swoich członków, że na 19.12.2019. wyznaczono termin przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu Strzeleckiego Kraków Valley Golf, na które zapraszamy wszystkich Członków Klubu. Zebranie wynika z konieczności dokonania zmian w Statucie, m.in. w wyniku zmian przepisów, na podstawie których działa Klub. Zebranie odbędzie się w czwartek 19.12.2019. o godz. 20.00 w Olkuszu, przy ul. Tysiąclecia 2d Drugi termin zebrania ustala się na 19.12.2019. o godz. 20.15 w Olkuszu, przy ul. Tysiąclecia 2d Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KS KVG: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie Porządku Obrad 4. Przyjęcie Regulaminu Zebrania 5. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej 7. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków propozycji uchwały o zmianie Statutu 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej 9. Przeprowadzenie głosowania nad uchwałą o zmianie Statutu 10. Przerwa 11. Ogłoszenie wyników głosowania 12. Ogłoszenie o przyjęciu uchwały o zmianie Statutu 13. Zakończenie obrad Zarząd KS KVG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu Strzeleckiego Kraków Valley Golf odbywającego się 19.12.2019. 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Protokolanta Zebrania 3. Przyjęcie Porządku Obrad 4. Przyjęcie Regulaminu Zebrania 5. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej 7. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków propozycji uchwały o zmianie Statutu 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej 9. Przeprowadzenie głosowania nad uchwałą o zmianie Statutu 10. Przerwa 11. Ogłoszenie wyników głosowania 12. Ogłoszenie o przyjęciu uchwały o zmianie Statutu 13. Zakończenie obrad -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu Strzeleckiego Kraków Valley Golf odbywającego się 19.12.2019 roku w Olkuszu 1. Zebranie zostało zwołane i obraduje zgodnie ze Statutem KS KVG. W przypadku braku kworum zebranie zostanie przeprowadzone w drugim terminie. 2. Zebranie obraduje na podstawie niniejszego regulaminu i porządku obrad, zatwierdzonych przez obecnych na Zgromadzeniu. 3. Wszyscy uczestniczący w Zebraniu posiadają czynne prawo wyborcze. 4. Zebrani wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Sekretarza i protokolantów Zebrania 5. Zebranie powołuje: - Komisję Mandatową w składzie 2 osób - Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 2 osób - Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób Komisje wybierają ze swojego składu Przewodniczącego i członków. Każda Komisja sporządza protokół ze swojej działalności i przedstawia Zgromadzeniu. 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zmianie Statutu KS KVG odbywa się w sposób tajny. 7. Wszystkie pozostałe głosowania odbywają się w sposób jawny. 8. Głosowanie nad uchwałą odbędzie się przy pomocy kart do głosowania. Głosujący zaznaczają krzyżykiem w kratce jedną z możliwości: za przyjęciem uchwały albo przeciw przyjęciu uchwały Karty zawierające inną liczbę zaznaczeń niż jedno albo posiadające inne dopiski są nieważne. 11. Zgodnie z §21 p. 7 b) Statutu uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada zwykłą większością głosów. 13. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zebrania. 14. Z obrad sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania oraz Prezes KS KVG. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Projekt uchwały Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z 19.12.2019 o przyjęciu zmian statutu Klubu Strzeleckiego Kraków Valley – Golf § 1 W związku ze zmianą przepisów, na podstawie których działa Klub Strzelecki Kraków Valley – Golf oraz potrzebą uaktualnienia zapisów do obecnych realiów funkcjonowania Klubu, wprowadza się następujące zmiany w Statucie Klubu Strzeleckiego Kraków Valley – Golf: 1. Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 1 i nadaje mu następującą treść: „Klub Strzelecki Kraków Valley-Golf, używający również nazwy skróconej: KS KV-G, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem, nieprowadzącym działalności gospodarczej, mającym na celu działalność sportową, rozwój i upowszechnianie strzelectwa.” 2. Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 2 i nadaje mu następującą treść: „KS KV-G działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.” 3. § 4 otrzymuje brzmienie „KS KV-G posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.” 4. Uchyla się § 17 pkt 4. 5. § 20 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Uchwały i orzeczenia organów KS KV-G wchodzą w życie z dniem ich podjęcia. Uchwały i orzeczenia są publikowanie poprzez wywieszenie ich treści na klubowej tablicy informacyjnej, umieszczenie na stronie internetowej KS KV-G lub zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.” 6. § 21 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd, przed upływem okresu, na jaki władze KS KV-G zostały powołane, a sprawozdawcze – zwoływane jest w razie potrzeby. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członkowie KS powinni być zawiadomieni, w sposób określony w § 20 pkt 7, co najmniej na trzy tygodnie przed ustalonym terminem.” 7. § 21 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.” 8. § 21 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Materiały dotyczące spraw, nad którymi Walne Zebranie będzie obradowało, powinny być podane do wiadomości Członków KS KV-G na 21 dni przed terminem Zebrania, w sposób wskazany w § 20 pkt 7.” 9. § 21 pkt 7 ppkt a) otrzymuje brzmienie: „Materiały opublikowane przed terminem Walnego Zebrania muszą zawierać dosłowną treść proponowanych uchwał;” 10. § 33 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wnioski o zmianę statutu lub wniosek o rozwiązaniu KS KV-G złożone nie później niż 30 dni przed Walnym Zebraniem, winny być podane do wiadomości członkom KS KV-G, w trybie wskazanym w § 20 pkt 7.” 11. W § 33 pkt 3 uchyla się zdanie drugie. § 2 Po podjęciu uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków KS KVG w dn. 19.12.2019. Zarząd KS KVG wystąpi do stosownego organu o zatwierdzenie zmian Statutu.