1. Cel zawodów 1.1.Doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową. 1.2.Popularyzacja strzelectwa 2. Zasady ogólne 2.1.Zawody SHOOT OFF są przeprowadzane w konwencji zawodów pojedynkowych, w których zawodnicy rywalizują między sobą parami. 2.2.W przypadku większej ilości zgłoszonych zawodników organizator może podjąć decyzję o poprzedzeniu części pojedynkowej częścią kwalifikacyjną. 2.3.Jako broń strzelcy wykorzystują strzelbę. 3. Zawodnicy 3.1.Do rywalizacji dopuszczeni są zawodnicy posiadający patent strzelecki oraz aktualną licencję PZSS 4. Broń i klasy sprzętowe 4.1.Jako broń zawodnicy wykorzystują strzelbę w kalibrze wagomiarowym min 20 i max 12. 4.2.W konkurencji Shoot-off dopuszcza się dwie klasy sprzętowe: standard-manual oraz standard. 4.3.Klasa standard-manual obejmuje wszystkie strzelby posiadające system ręcznego działania (tj pompki, , przeładowywane dźwignią lub zamkiem), produkowane fabrycznie i ogólnie dostępne, przy czym: 4.3.1. Nie ma ograniczenia co do maksymalnej długości broni 4.3.2. Kompensatory, porting lufy, tłumiki dźwięku i płomienia są niedozwolone 4.3.3. Zewnętrzne modyfikacje takie jak: obciążniki lub zewnętrzne urządzenia do regulowania i zmniejszania odrzutu (poza stopkami z tyłu kolby) są niedozwolone 4.3.4. Dozwolony jest dowolny rodzaj przyrządów celowniczych 4.3.5. Rewolwerowe lub wielokrotne oraz wymienne magazynki rurowe i inne są niedozwolone 4.3.6. Szybkoładowacze nie są dozwolone. 4.4.Klasa standard obejmuje wszystkie strzelby posiadające system działania samopowtarzalnego, produkowane fabrycznie i ogólnie dostępne, przy czym: 4.4.1. Nie ma ograniczenia co do maksymalnej długości broni. 4.4.2. Kompensatory, porting lufy, tłumiki dźwięku i płomienia nie są dozwolone 4.4.3. Zewnętrzne modyfikacje takie jak: obciążniki lub zewnętrzne urządzenia do regulowania i zmniejszania odrzutu (poza stopkami z tyłu kolby) nie są dozwolone. 4.4.4. Dozwolone są dowolne przyrządy celownicze 4.4.5. Rewolwerowe lub wielokrotne oraz wymienne magazynki rurowe i inne nie są dozwolone 4.5.Strzelba musi być wyposażona w kolbę, aby umożliwiała strzelanie z oparciem o ramię. 4.6.Amunicja przeznaczona do doładowania musi w całości znajdować się na zawodniku. 4.7.Ostateczna decyzja o dopuszczeniu do konkretnej klasy sprzętowej należy do sędziego głównego. 5. Amunicja 5.1. Dopuszczalna jest amunicja wyłącznie śrutowa, o średnicy śrutu od 2mm do 2,5 mm. 5.2.Dozwolony jest śrut ołowiany i bizmutowy. 5.3.Używanie śrutu stalowego jest kategorycznie zabronione. 5.4.W zawodach zakazane jest używanie pocisków przeciwpancernych, zapalających i/lub amunicji smugowej. 5.5.Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez zawodnika. 6. Sprzęt dodatkowy 6.1.Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych. 7. Cele 7.1.W konkurencji stosuje się wyłącznie cele metalowe reaktywne lub płytki odpowiadające standardom IPSC w ilości do 6 szt. dla jednego zawodnika 7.2.Ostatni cel odróżnia się od pozostałych wielkością, kształtem, lub kolorem 7.3.Cele powinny być odległe od zawodników nie mniej niż 6m. 7.4.Ostatnie zestrzeliwane cele obu zawodników należy ustawić obok siebie w taki sposób, aby po ich przewróceniu jednoznacznie można było zweryfikować, który został przewrócony jako pierwszy. 8. Rejestracja zawodników 8.1.Rejestracja zawodników odbędzie się drogą elektroniczną, a także w dniu zawodów możliwie przed rozpoczęciem konkurencji, a najpóźniej do zakończenia ewentualnej części kwalifikacyjnej. 9. Przebieg zawodów. 9.1.W przypadku większej ilości zawodników cześć pojedynkową poprzedzi część kwalifikacyjna, podczas której: 9.1.1. Strzelanie odbędzie się z wykorzystaniem timera 9.1.2. Każdy z zawodników wykona po jednym strzelaniu do każdego z zestawów celów kończąc je zestrzeleniem oznaczonego ostatniego celu. 9.1.3. Pomiędzy oddaniem pierwszego strzału, a ostrzelaniem celu oznaczonego jako ostatni zawodnik zobowiązany jest do dokonania doładowania strzelby przynajmniej jednym nabojem. 9.1.4. W przypadku nie wykonanie obowiązkowego doładowania zawodnik otrzyma 10 sekund kary. 9.1.5. W przypadku pozostawienia niezestrzelonych celów, za każdy cel niezestrzelony zawodnik otrzymuje 5 sekund kary. 9.1.6. Każdy cel zestrzelony po trafieniu celu oznaczonego jako ostatni w danej sekcji traktowany będzie jako niezestrzelony. 9.1.7. 9.1.8. Suma uzyskanych czasów z uwzględnieniem kar zostanie zapisana dla każdego zawodnika 9.1.9. Do części pojedynkowej przechodzi 8 zawodników z każdej klasy sprzętowej, którzy uzyskali najkrótsze sumaryczne czasy. 9.2.W części pojedynkowej, w obrębie każdej klasy sprzętowej przeprowadzone zostaną pojedynki „każdy z każdym”. 9.2.1. O wygranej decyduje ilość uzyskanych zwycięstw. 9.2.2. W przypadku wystąpienia takiej samej ilości zwycięstw wśród zawodników kwalifikujących się do pierwszych 3 miejsc sędzia może zarządzić pomiędzy nimi dogrywkę, która zostanie przeprowadzona systemem pucharowym. 10. Przebieg pojedynku 10.1. Wywołani przez sędziego zawodnicy zajmują miejsca w wyznaczonych obszarach 10.2. Dotknięcie podczas oddawania strzału obszaru poza wyznaczonym powoduje przegranie pojedynku. 10.3. Amunicja do konkurencji musi znajdować się przy zawodniku (zasobniki, kieszenie, worki zrzutowe, lub ładownice na pasach dedykowane do strzelań dynamicznych) 10.4. Na komendę sędziego zawodnicy ładują strzelby dowolną ilością amunicji. 10.5. Broń w opcji 1 - załadowana, przeładowana, zabezpieczona 10.6. Każdy z zawodników stoi w pozycji relaks ze strzelbą skierowaną w kierunku celów, trzymaną obiema rękami, z kolbą na poziomie biodra i kabłąkiem spustowym skierowanym w dół. 10.7. Po sygnale startowym każdy z zawodników ostrzeliwuje swoje cele w dowolnej kolejności przy czym cel oznaczony jako ostatni musi jako ostatni zostać ostrzelany. 10.8. Pomiędzy oddaniem pierwszego strzału, a ostrzelaniem celu oznaczonego jako ostatni zawodnik zobowiązany jest do dokonania doładowania strzelby przynajmniej jednym nabojem 10.9. Przewrócenie celu oznaczonego jako ostatni, przed strąceniem wszystkich pozostałych celów, lub nie wykonanie obowiązkowego doładowania jest równoznaczne z przegraniem danego pojedynku. 10.10. Zwycięzcą pojedynku zostaje zawodnik, który strąci wszystkie cele w wyznaczonej kolejności, jako pierwszy 11. Kary i dyskwalifikacje: Zgodnie z aktualnymi przepisami IPSC. 12. O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia prowadzący konkurencję, a w przypadku wystąpienia spraw spornych - kierownik zawodów.